Inschrijving

Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk met een inschrijfformulier dat uitgegeven wordt door Boss Musical of via het inschrijfproces in de webshop. Indien de deelnemer minderjarig is, dient het inschrijfformulier ondertekend te zijn door de ouder of verzorger. Indien u via de website inschrijft dient er, naast het invullen van de gegevens van de ouder/verzorger, aan het einde van het proces de optie “De leerling is minderjarig, de ouder/verzorger geeft toestemming om de leerling d.m.v. dit formulier in te schrijven” aangevinkt te worden en nogmaals de naam van de ouder/verzorger opgegeven te worden ter bevestiging. Op deze wijze zet u uw digitale handtekening.

Bij een digitale inschrijving (via de website) betaalt u via iDeal. Pas als deze is afgerond, hebben wij de inschrijving ontvangen.

Vult u het formulier in op papier? Zodra het getekende inschrijfformulier is ontvangen door Boss Musical, is het volledige lesgeld voor de betreffende cursus verschuldigd, ongeacht of de deelnemer daadwerkelijk deelneemt aan de lessen. Het formulier kunt u opsturen naar:

Boss Musical, Diepenhorstlaan 5, 2288 EW Rijswijk
 

Cursussen, workshops en overige activiteiten

Op onze cursuslocatie

Elke bezoeker aan de cursuslocatie(s) van Boss Musical dient zich te houden aan het huisregelement.

Coronamaatregelen:

Sinds de uitbraak van de Coronapandemie zijn extra regels opgesteld. Deze dient u te allen tijde op te volgen (denk aan 1,5 meter afstand, extra hygiënemaatregelen, mondkapjes, etc.). Deelnemers worden altijd op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen hierin. Bent u niet zeker wat de actuele maatregelen zijn? Vraag ons hier om. Voor de algemene maatregelen verwijzen wij u door naar de website van het RIVM en Rijksoverheid.

Indien Boss Musical in de lopende cursusperiode te maken krijgt met beperkingen die vanuit de coronamaatregelen voort vloeien, zorgt Boss Musical voor voortgang van de cursus in de vorm van een naar haar oordeel passend alternatief zonder tussenkomst van de deelnemers.

Online cursus 

Bij deelname aan een online cursus, krijgt de deelnemer online toegang tot de gekozen cursus op het moment dat de les fysiek plaatsvindt.
Er is geen mogelijkheid tot het terugkijken van de lessen zoals bij het ‘Boss Membership’ (zie hieronder). De deelnemer kan alleen live online deelnemen via de applicatie ‘MS Teams’ op het tijdstip van de les, en heeft geen toegang tot de lessen op locatie.

Betaling

Indien u digitaal heeft ingeschreven (via de website), heeft u bij de inschrijving al betaald. Het kan zijn dat dit in termijnen is, dan ontvangt u spoedig een bericht over de betaling van het restant. Hierin staat ook aangegeven voor welke vervaldatum de factuur betaald dient te worden.

Indien u via een papieren formulier de inschrijving heeft opgestuurd, sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en ontvangt de deelnemer of diens ouder/ verzorger een factuur waarop het te betalen lesgeld en de vervaldatum van de betaling vermeld staat. Deze factuur dient voor deze vervaldatum te worden betaald.

Bij in gebreke blijven van de (restant)betaling wordt 7,50 administratiekosten per betalingsherinnering in rekening gebracht. Eventuele incassokosten, zoals deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van de verschuldigde lesgelden, komen voor de rekening van de deelnemer of diens ouder/verzorger.

Restitutie, herroepingsrecht en annulering door onvoorziene omstandigheden

Bij inschrijving/betaling voor één van onze producten en/of diensten geldt altijd het wettelijke herroepingsrecht.
U doet echter afstand van dit herroepingsrecht wanneer de startdatum tijdens uw inschrijving/betaling in het verleden ligt, of indien de startdatum korter is dan de wettelijke herroepingstermijn. In dat geval duurt deze termijn tot één dag voor de startdatum.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn boekingen waarbij een vaste periode van nakoming zijn afgesproken, zoals the Boss experience.

Er kan na aanvang van een cursus géén aanspraak gemaakt worden op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde cursusgeld, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer besluit de cursus niet te voltooien.

 

Onvoorziene omstandigheden en overmacht.

Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld van buitenaf en Boss Musical is genoodzaakt lessen te staken, kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van aangekochte producten en cursussen/lessen. Deze bepaling is ook van toepassing indien Boss Musical het niet meer of onvoldoende mogelijk acht op een goede manier de cursus/les uit te voeren.

Indien Boss Musical door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Boss Musical gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden zonder tussenkomst van de deelnemers.

Opzegging

Na afloop van een cursus, wordt de deelnemer automatisch weer uitgeschreven bij Boss Musical.

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van de gekochte producten, cursussen en/of diensten.

Weigering van inschrijving of royement

Boss Musical behoudt zicht het recht voor een inschrijving te weigeren zonder opgave van reden.

Als een deelnemer of diens ouder/verzorger in gebreke van betaling blijft, kan de inschrijving worden geroyeerd. De deelnemer of diens ouder/verzorger wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In geval van royement blijft de betalingsverplichting onverminderd bestaan. Eventuele incassokosten voor de inning van de verschuldigde lesgelden komen voor rekening van de deelnemer of diens ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal

Boss Musical maakt regelmatig foto en videoregistraties van lessen en voorstellingen.
Dit materiaal wordt door Boss Musical gebruikt voor promotiedoeleinden. Aan het begin van het seizoen vragen wij u om uw toestemming hiervoor te verlenen. Op deze wijze draagt u bij aan de promotiedoeleinden t.a.v. bijvoorbeeld voorstellingen. Bij een digitale inschrijving (via de website) ontvangt u in de betalingsbevestiging meer informatie over hoe u ons deze informatie aan kunt leveren. We vragen u dit z.s.m. te doen. Schrijft u in via de papieren versie? Dan ontvangt u hierover aan het begin van het seizoen een e-mail.

De toestemming is geldig gedurende het seizoen van inschrijving. U dient deze toestemming ieder seizoen opnieuw te verlenen.

Heeft u meer vragen over uw privacy? Neem dan een kijkje in ons privacybeleid.

Voorstellingen Boss musical

Beeld- en geluidsmateriaal

Bij voorstellingen van Boss Musical is het niet toegestaan om beeld en/of geluidsopnamen te maken, tenzij in schriftelijke opdracht van Boss Musical. Mocht het zijn, dat Boss Musical een overtreding van deze voorwaarde constateert, dan behoudt Boss Musical zich het recht voor, om de overtreder uit de zaal te verwijderen. Restitutie van de ticket(s) wordt niet verleend. Eventuele kosten die worden veroorzaakt door de illegale opname, komen volledig ten koste van de overtreder.

Recht tot weigering toegang

Boss Musical behoudt zich het recht om personen, zonder opgaaf van reden, de toegang tot de zaal te weigeren. Eventuele betaalde toegangskosten, zullen dan worden terugbetaald.

Kaartverkoop

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Theater te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Theater heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Vrijkaarten en kortingscodes

Vrijkaarten en kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
Bij annulering van (o.a.) een evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de waarde van de vrijkaart en/of kortingscode.

Bijwonen van een evenement op locatie of online

Veel van onze evenementen zijn op een fysieke locatie (tenzij anders vermeld). Echter kan het zo zijn dat het evenement niet op de vooraf vastgelegde locatie plaats kan vinden. Indien Boss Musical geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Boss Musical gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden zonder tussenkomst van de deelnemers en/of bezoekers (bijv. online). Wij zullen u daarover uiteraard informeren. Bij het wijzigen van locatie of naar een alternatief kan geen aanspraak op restitutie worden gedaan.

Voor online evenementen ontvang je na aankoop een bevestiging van je bestelling en later uitleg over toegang tot het event.
Er wordt dan geen fysiek ticket verzonden. Je ticket/link mag gebruikt worden op één apparaat voor één huishouden. Het delen van je ticket/link is niet toegestaan.

De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor het daadwerkelijk deelnemen en beschikbaar hebben van benodigde apparatuur. Eventuele (technische) issues thuis kunnen niet aan Boss Musical worden toegeschreven en vallen buiten verantwoordelijkheid van Boss Musical. Er kan in dat geval geen aanspraak op restitutie worden gedaan.

Verblijf in het gebouw

Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

 •  Het is de Bezoeker onder meer verboden:
  1. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  2. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;
  3. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
  4. naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
  5. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 • Het Theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen

Website

Disclaimer voor bossmusical.nl
Boss Musical verleent u hierbij toegang tot bossmusical.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Boss Musical behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op bossmusical.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte (zoals o.a. het inschrijfformulier) van Boss Musical.

Beperkte aansprakelijkheid
Boss Musical spant zich in om de inhoud van bossmusical.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op bossmusical.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Boss Musical.

In het bijzonder zijn alle prijzen op bossmusical.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op bossmusical.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boss Musical nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boss Musical en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boss Musical, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

 • Deze disclaimer is ook van toepassing op alle subsites/subdomeinen van bossmusical.nl (waaronder de ledenpagina: leden.bossmusical.nl)
 • Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.