Inschrijving

Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk met een inschrijfformulier dat uitgegeven wordt door Boss Musical. Indien de deelnemer minderjarig is, dient het inschrijfformulier ondertekend te zijn door de ouder of verzorger.

Zodra het getekende inschrijfformulier is ontvangen door Boss Musical, is het volledige lesgeld voor de betreffende cursus verschuldigd, ongeacht of de deelnemer daadwerkelijk deelneemt aan de lessen. het formulier kunt u opsturen naar:

Boss Musical, Diepenhorstlaan 5, 2288 EW Rijswijk
 

Betaling

Bij de schriftelijke bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer of diens ouder/ verzorger een factuur waarop het te betalen lesgeld en de vervaldatum van de betaling vermeld staat. Deze factuur dient voor deze vervaldatum te worden betaald. Bij in gebreke blijven wordt 7,50 administratiekosten per betalingsherinnering in rekening gebracht. Eventuele incassokosten, zoals deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van de verschuldigde lesgelden, komen voor de rekening van de deelnemer of diens ouder/verzorger.

Opzegging

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van verhuizing uit de regio, langdurige ziekte en/of blessure van de deelnemer.

Weigering van inschrijving of royement

Boss Musical behoudt zicht het recht voor een inschrijving te weigeren zonder opgave van reden.

Als een deelnemer of diens ouder/verzorger in gebreke van betaling blijft, kan de inschrijving worden geroyeerd. De deelnemer of diens ouder/verzorger wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In geval van royement blijft de betalingsverplichting onverminderd bestaan. Eventuele incassokosten voor de inning van de verschuldigde lesgelden komen voor rekening van de deelnemer of diens ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal

Boss Musical maakt regelmatig foto en videoregistraties van lessen en voorstellingen.
Dit materiaal wordt door Boss Musical gebruikt voor promotiedoeleinden. Met het tekenen van dit deelnameformulier gaat de deelnemer of ouder/verzorger akkoord met de publicatie van dit materiaal.

Er kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend tegen deze automatische akkoordverklaring. Boss Musical zal dan proberen om de publicatie van het materiaal met de betreffende deelnemer te voorkomen.

Voorstellingen Boss musical

Beeld- en geluidsmateriaal

Bij voorstellingen van Boss Musical is het niet toegestaan om beeld en/of geluidsopnamen te maken, tenzij in schriftelijke opdracht van Boss Musical. Mocht het zijn, dat Boss Musical een overtreding van deze voorwaarde constateert, dan behoudt Boss Musical zich het recht voor, om de overtreder uit de zaal te verwijderen. Restitutie van de ticket(s) wordt niet verleend. Eventuele kosten die worden veroorzaakt door de illegale opname, komen volledig ten koste van de overtreder.

Recht tot weigering toegang

Boss Musical behoud zich het recht om personen, zonder opgaaf van reden, de toegang tot de zaal te wijgeren. Eventuele betaalde toegangskosten, zullen dan worden terugbetaald.

Kaartverkoop

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Theater te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Theater heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Verblijf in het gebouw

Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

 •  Het is de Bezoeker onder meer verboden:
  1. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  2. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;
  3. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
  4. naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
  5. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 • Het Theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen

Website

Disclaimer voor bossmusical.nl
Boss Musical verleent u hierbij toegang tot bossmusical.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Boss Musical behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op bossmusical.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte (zoals o.a. het inschrijfformulier) van Boss Musical.

Beperkte aansprakelijkheid
Boss Musical spant zich in om de inhoud van bossmusical.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op bossmusical.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Boss Musical.

In het bijzonder zijn alle prijzen op bossmusical.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op bossmusical.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boss Musical nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boss Musical en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boss Musical, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

 • Deze disclaimer is ook van toepassing op alle subsites/subdomeinen van bossmusical.nl (waaronder de ledenpagina: leden.bossmusical.nl)
 • Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.